disclaimer en privacybeleid

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://www.frituurfranky.be.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Bromath BV.
Frituur Franky is de handelsnaam van Bromath BV.

Contactgegevens en adres maatschappelijk zetel: Karel Janssenslaan 53, 8400 Oostende (België)
Telefoon: + 32 59 41 26 95
E-mail: info @ frituurfranky.be

Ondernemingsnummer: 0688.847.478

Door het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met wat volgt:

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Frituur Franky of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Frituur Franky levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Frituur Franky de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Frituur Franky kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Frituur Franky geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Frituur Franky kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Frituur Franky verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Frituur Franky bevoegd.

PRIVACYBELEID

Frituur Franky hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Frituur Franky, Karel Janssenslaan 53, 8400 Oostende, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Frituur Franky, Karel Janssenslaan 53, 8400 Oostende, info@frituurfranky.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Frituur Franky, Karel Janssenslaan 53, 8400 Oostende, info@frituurfranky.be.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Frituur Franky kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.frituurfranky.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN ‘COOKIES’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv. instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Plugins

Deze website gebruikt Google Analytics om het websiteverkeer bij te houden. Verzamelde gegevens worden zo verwerkt dat de bezoekers niet kunnen worden geïdentificeerd.

Deze website maakt gebruik van GloriaFood (hierna genoemd “online bestelapplicatie”) om online bestellingen aan de klanten aan te bieden. Alle weergegeven prijzen in de online bestelapplicatie zijn inclusief btw.

De online bestelapplicatie is eigendom van en wordt beheerd door de licentiegever van de licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de applicatie om online te bestellen. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van deze Algemene Voorwaarden en voor alle duidelijkheid moet u ook de licentieovereenkomst respecteren met betrekking tot het gebruik van de applicatie om online te bestellen.

Frituur Franky zal al het nodige doen om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot de online bestelling accuraat en betrouwbaar is. Dit kan echter niet onfeilbaar zijn en er kunnen soms fouten optreden. U moet passende stappen ondernemen om alle informatie met betrekking tot de online bestelling te verifiëren voordat u deze gebruikt. Voor zover maximaal toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, wijst Frituur Franky elke garantie of vertegenwoordiging van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af van welke kwestie dan ook met betrekking tot de online bestelling, inclusief maar niet beperkt tot de beschikbaarheid van de online bestelapplicatie.

Frituur Franky kan van tijd tot tijd de informatie met betrekking tot de online bestelapplicatie en/of het proces herzien en behoudt zich het recht voor om dergelijke wijzigingen aan te brengen zonder enige verplichting om eerdere, huidige of potentiële klanten te informeren. Frituur Franky is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document en/of in verband met het online bestelproces.

Door online te bestellen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij het gebruik van de online bestelapplicatie en/of -processen op eigen risico en voor zover maximaal toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, in geen geval aansprakelijk zullen zijn voor enige directe, indirecte, incidentele , speciale, gevolgschade of bestraffende schade, verliezen, kosten of uitgaven, noch voor winstderving als gevolg van het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze online bestelling en/of enige toepassing en/of materiaal op een site die hieraan is gelinkt besteltoepassing (inclusief maar niet beperkt tot virussen of andere fouten of defecten of storingen in computeroverdracht of netwerkcommunicatie), zelfs als ons is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovendien kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard met betrekking tot wijzigingen in de inhoud van de online besteltoepassing en/of het proces door onbevoegde derden. Alle expliciete of impliciete garanties of verklaringen zijn uitgesloten voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

De online bestelapplicatie en/of het proces kan inhoud, informatie of links naar derden of sites van derden bevatten. Frituur Franky is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, noch voor de inhoud van advertenties of sponsoring van derden, noch voor de naleving van dergelijke voorschriften. De links zijn toegankelijk op eigen risico van de gebruiker en Frituur Franky geeft geen verklaringen of garanties over de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van deze links of de sites die hyperlinks bevatten naar deze online besteltoepassing. U stemt ermee in Frituur Franky onschadelijk te houden en te ontheffen van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van informatie van een derde partij of uw gebruik van een website van een derde partij.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is alle informatie met betrekking tot de online bestelapplicatie (inclusief maar niet beperkt tot de afbeeldingen, knoppen en tekst) eigendom en/of beschikbaar met toestemming van de licentiegever van de licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de applicatie om online te bestellen en heeft gebruiksrechten erover en mag niet worden gekopieerd, verspreid of gereproduceerd of verzonden in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, fotokopieerapparaat, opname of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De inhoud die verwijst naar specifieke producten (bv. etenswaren), de indeling en tekstlay-out van de online bestelapplicatie en/of het proces, de handelsmerken en alle andere inhoud, zijn eigendom van en zijn beschermd volgens de geldende wettelijke voorschriften en kunnen niet worden gebruikt op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frituur Franky.

De klant verkrijgt geen licentie of recht met betrekking tot de informatie met betrekking tot de online bestelling en/of applicatie.

Als u besluit om online te bestellen via de online besteltoepassing, wordt u mogelijk gevraagd om volledige contactgegevens te verstrekken en/of om een account aan te maken en moet u mogelijk cookies accepteren. U moet uw gegevens vertrouwelijk houden en mag deze aan niemand bekendmaken. Frituur Franky behoudt zich het recht voor om het gebruik van de online bestelapplicatie en/of het proces op te schorten als u de Algemene Voorwaarden overtreedt.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle bestellingen worden behandeld als een uitdrukkelijke intentie om de genomineerde producten en/of diensten te kopen voor de overeengekomen online prijzen en we behandelen dit als een bindend aanbod van u om dergelijke producten en diensten te kopen. Eventuele afwijkingen moeten schriftelijk worden vastgelegd, anders zijn ze niet bindend voor beide partijen.

De acceptatie van een bestelling voor een van de producten en/of diensten is ter discretie van Frituur Franky. Onze acceptatie van een bestelling kan plaatsvinden wanneer u een bericht op het scherm en/of een e-mailmelding en/of een sms ontvangt, waarmee uw bestelling wordt bevestigd.

Frituur Franky behoudt zich het recht voor om elke service te weigeren, uw toegang tot de online besteltoepassing en/of proces te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of uw bestelling (en) naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u te accepteren.

De online besteltoepassing van Frituur Franky mag alleen worden gebruikt door personen ouder dan achttien (18) jaar, of de wettelijke minimumleeftijd zoals toegestaan door de wet of anderszins onder toezicht van een volwassene of voogd.

Alle producten en/of diensten die worden geleverd via de online besteltoepassing worden gedaan op een “as is” en “indien beschikbaar” basis en Frituur Franky sluit uitdrukkelijk garanties, voorwaarden, verklaringen of andere voorwaarden met betrekking tot de online bestelling of de inhoud uit of producten die erop worden weergegeven, expliciet of impliciet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De foto’s van de producten zijn alleen voor presentatie. De bestelde producten kunnen verschillen hebben (bv. kleur, vorm, etc.) met betrekking tot de foto’s die op de site staan. Frituur Franky is op geen enkele manier aansprakelijk als de beschrijving van de producten niet volledig is.

U kunt betalen via een van de methoden die worden vermeld in ons afrekenscherm. 

Mogelijk wordt u automatisch doorverwezen naar een online vermelding die verwijst naar de locatie van uw nabijgelegen restaurantservice. Houd er rekening mee dat prijzen, minimale bestedingsbeperkingen en maximale beperkingen voor contante uitgaven van locatie tot locatie verschillen. Als u online bestelt, kan de aangerekende prijs bovendien afwijken van de prijs voor de producten als ze in de winkel of telefonisch waren besteld.

De online bestelling die eenmaal is geplaatst, kan niet worden gewijzigd of geannuleerd via de website of offline door Frituur Franky te bellen. Hoe dan ook, als u wilt annuleren of een klacht wilt indienen over uw bestelling, neem dan contact op met de servicelocatie van uw plaatselijke restaurant, waarvan de details zullen worden opgenomen in de bevestigende e-mail die naar u is verzonden bij het plaatsen van uw bestelling en we kunnen zien hoe we u kunnen helpen.

Het risico van de producten gaat bij levering over op de klant. Elke softwareservice/software wordt gebruikt en/of gedownload op eigen risico. Als u twijfelt over de geschiktheid van de softwareservice/software die voor uw computer moet worden gebruikt en/of gedownload, is het raadzaam deskundig advies in te winnen voordat u deze gebruikt en/of downloadt.

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw persoonlijke gegevens, wachtwoord en betalingsgegevens. U stemt ermee in om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor al uw activiteiten met betrekking tot de online bestelling (applicatie).

U mag uw rechten onder deze voorwaarden niet toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig, ongeldig of niet van toepassing is en/of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere contractuele clausules, die van kracht blijven en rechtsgevolgen veroorzaken alsof de ongeldige, illegale, ongeldige of niet-toepasbare clausule maakte geen deel uit van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

De handelsmerken van Frituur Franky, evenals de gerelateerde handelsmerken van anderen en gerelateerde eigendomsrechten zijn beschermd tegen kopiëren en simulatie onder nationale en internationale wetten en mogen niet worden gereproduceerd of gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frituur Franky.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Frituur Franky alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de levering van de producten en is met name niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit of in verband met vertraging na de geschatte levering of Ophaal tijd; alle omstandigheden waarover Frituur Franky geen controle had over de gevolgen en die Frituur Franky niet kon vermijden door het betrachten van redelijke zorg, of enige indirecte of onvoorziene schade geleden of geleden door De klant of anderen. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Frituur Franky jegens de klant niet hoger zijn dan de totale prijs die in rekening wordt gebracht voor de relevante producten en/of diensten.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar Frituur Franky is gevestigd en Frituur Franky en elk geschil dat daaruit voortvloeit of in verband daarmee zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het hoofdkantoor van de Frituur Franky, met uitzondering van verwijzingen naar wetsconflicten.

Really Simple SSL en Really Simple SSL-add-ons verwerken geen persoonlijk identificeerbare informatie, dus de GDPR is niet van toepassing op deze plug-ins of het gebruik van deze plug-ins op uw website. Hun privacybeleid vind je hier.

Deze website maakt gebruik van Hotjar om de behoeften van de gebruikers beter te begrijpen en hun service en ervaring te optimaliseren.

Hotjar is een technologieservice die ons helpt de gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden enz.) en dit stelt ons in staat om te bouwen en onderhoud onze service met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat – alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker.

Raadpleeg het privacybeleid van Hotjar voor meer informatie door op deze link te klikken. U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens door Hotjar over uw gebruik van onze site en het gebruik van trackingcookies op andere websites door deze opt-outlink te volgen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’).

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

[instagram-feed]

Frituur
Franky

Burgers
make you
sexy

contactgegevens

Geen telefonische bestellingen.
Geen thuislevering op drukke avonden.

Bedankt voor het begrip.

Openingstijden

DI – VR

11.30 – 14.00

17.30 – 22.00

ZA

11.30 – 14.00

17.00 – 22.00

ZO

17.00 – 22.00

faciliteiten